Dzisiaj

Mimo, że jesteśmy ludźmi bardzo różnymi pod względem wieku i charakteru, posiadanych talentów oraz doświadczenia bycia we wspólnocie, to łączy nas pragnienie wspólnej modlitwy oraz ewangelizacji zgodnie z poleceniem Zmartwychwstałego: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” (Mk 16, 15). Temu zaś towarzyszy ogromna wiara, że głoszonej nauce i modlitwie „znaki towarzyszyć będą” (Mk 16, 17a). Jesteśmy świadomi własnych niedoskonałości, jednak wychodząc im naprzeciw wzrastamy „wybaczając sobie nawzajem” (Kol 3, 13) i będąc „w miłości braterskiej nawzajem sobie życzliwi”  (Rz 12, 10).Z serca jesteśmy wdzięczni Bogu za wszystkich naszych nauczycieli (kapłanów i świeckich), których wiara, ogromne zaangażowanie na rzecz ewangelizacji oraz świadectwo życia zaowocowało odczytaniem zamysłu Bożego do powołania Wspólnoty „Miłość i Łaska Chrystusa”. To bowiem głoszenie Ewangelii wśród nas „dokonało się nie samym tylko słowem, lecz mocą i działaniem Ducha Świętego” (1Tes 1, 4)